Φλασιές στη χούντα

Διά τη σήμερον ημέραν αι καλλίτεραι επιλογαί από της σπανίας ανθολογίας του Βασιλείου Βασιλικού «Υποθήκαι Παπαδόπουλου Παττακού» προς εμψύχωσιν και γέλωτα των αναγνωστών του προδοτικού ιστολογίου Λαπούτα. Τηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου, οι σχολιασμοί ιδικοί μου. Απολαύσατε πλέον ακινδύνως.

Μη μ’ εκνευρίζετε, κύριοι, διότι θα σπάσω το κάδρο.
Παπαδόπουλος. Προφανώς σοβαρολογώντας.

Είμαι υπέρ των εκπλήξεων, των ευχαρίστων βεβαίως.
Παττακός, προς το έκπληκτο ακροατήριο του.

Η παραγωγή μας πρέπει να πάψη να είναι παθητική διότι άλλως θα τρώγωμεν τας ίδιας μας τας σάρκας.
Παττακός, δείχνοντας στους Έλληνες την έξοδο από τον κανιβαλισμό.

Ευχαριστώ τον κ. Σπαντιδάκη πάρα πολύ διότι μου έκαμε την τιμή να έλθη εις το πτωχό αυτό χωριό απ’ όπου εξεκίνησα. Εύχομαι εις τον Θεόν να μας αξιώση όταν θα επανέλθομεν εδώ να εύρωμεν και φως και νερό και άσφαλτο.
Παττακός, στη γενέτειρά του Αμαριά Κρήτης.

Δεν είναι δυνατόν να δυσπιστή ο πολίτης προς το Κράτος, δεν είναι δυνατόν να δυσπιστή το Κράτος προς τον πολίτην, διότι τότε θα έπρεπε οι μισοί Έλληνες να γίνουν όργανα τάξεως και να παρακολουθούν τους υπολοίπους μισούς. Αλλά τότε θα εγγενάτο το ερώτημα: Ποίος θα παρηκολούθει τους παρακολουθούντας;
Παπαδόπουλος, ιδού ο πατήρ της τελευταίας γνωστής έκφρασης.

Γνωρίζω ότι ο Βόλος διήλθε μίαν κρίσιμον καμπήν της ζωής του, οφειλόμενην εις οικονομικήν δυσπραγίαν και εις την θεομηνίαν των σεισμών.
Παττακός…

Εσείς θα είχατε κάθε διάθεσιν να με μετατρέψετεν εις διαιτητήν – των διαφορών σας – μόνον που θα παρητούμην διότι δεν έχω σφυρίχτρα.
Παπαδόπουλος. Λογικό, είχε μόνο τάνκς.

Ο εγκαταλελειμμένος ελληνικός αγρός αναμένει το πότισμα από το ύδωρ της ελληνοχριστιανικής πηγής.
Παττακός θρησκοπυρέσων.

Οι Έλληνες, με τον έντονο συναισθηματισμόν ο οποίος μας διακατέχει εις όλας μας τας εκδηλώσεις, έχομεν κατορθώσει να είμεθα αγαπητοί εις το χώρον των ξένων λαών και κυρίως εις τον χώρον των ήδη αναπτυσσόμενων λαών της Αφρικής. Είναι ένας κόσμος εις τον οποίον έχομεν ανεπτυγμένους πρεσβευτάς, πρεσβευτάς οι οποίοι είναι αγαπητοί, οι οποίοι είναι αυτοί προς τους οποίους απευθύνονται και ζητούν συμβουλές οι εντόπιοι. Αυτούς τους πρεσβευτάς πρέπει να τους εκμεταλλευθώμεν υπό την έννοιαν της μεταφοράς του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και πνεύματος.
Παπαδόπουλος, σε μια κρίση αυτογνωσίας για τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Ευτυχώς όμως ο μεγάλος Θεός της Ελλάδος έρχεται δια του πνεύματος και του στόματος του Προέδρου Τρούμαν να προσφέρη την προστασίαν Του.
Παπαδόπουλος. Κακόμοιρε Σημίτη.

Θέλομεν να μεταβάλωμεν το ελληνικό χωριό, το κύτταρον και το θεμέλιον του έθνους, εις κυψέλην χαράς και εργασίας.
Παττακός. Ζήτω ο πατερούλης Στάλιν!

Εάν οι δημόσιοι λειτουργοί είναι, κατά τον δοθέντα επιτυχή χαρακτηρισμόν, τα νεύρα και οι μυς του εγκεφάλου του Κράτους (σ.σ. τόινγκ!), τα εκτελεστικά όργανα των κυβερνητικών αποφάσεων, ο νομάρχης, είναι δια την επαρχίαν του και ο εγκέφαλος και η καρδία και οι μυς και τα άκρα του οργανισμού της περιφερειακής διοικήσεως αφού ο νομός είναι η βάσις της διοικητικής μας διαιρέσεως.
Παττακός…
ανοχύρωτο κρανίο εν μέσω θυέλλης.

Διότι όσον επικίνδυνον είναι ο χειρουργός να αποβάλη και να προσβάλη κατά την εγχείρησιν, μετά των καρκινογόνων κυττάρων και υγιή κύτταρα, άλλον τόσον είναι επικίνδυνον δια τον οργανισμόν εάν αφήση επ’ αυτού ασθενή κύτταρα μετά των υγιών. Και επομένως η ανάγκη της επισημάνσεως των ασθενών κυττάρων μετά των ρωμαλέων και ικανών δια την προσπάθειαν, είναι προσπάθεια εξαιρετικής σημασίας.
Παπαδόπουλος, παραδίδων μαθήματα (πολιτικής) βιολογίας.

Η τάσις διαβολής έχει τοιαύτας διαστάσεις λάβει, ώστε σήμερον ευρισκόμεθα προ της αδυναμίας να επισημάνωμεν την κατάστασιν των ατόμων – κυττάρων της κοινωνίας.
Παπαδόπουλος, σε «μάθημα» βιολογίας… προς τα στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας.

Δι’ υμών θα πρέπει η πολιτεία σήμερον να επισημάνη τα πλέον υγιά, τα πλέον ρωμαλέα κύτταρα τα οποία πρέπει να δραστηριοποιηθούν.
Παπαδόπουλος, ως άνω.

Είναι ανάγκη ο κρατικός μηχανισμός, αυτό το βραδύ και χαύνον τέρας να γίνει ένας οργανισμός ταχύς, ένας οργανισμός νευρικός: Διότι δια να κινηθή αυτό το τέρας, το βραδυκίνητο, χρειάζονται μήνες.
Παπαδόπουλος, προς τους δημόσιους υπάλληλους. Σύνταξη αντιστασιακού εδώ και τώρα στους δημόσιους υπάλληλους!

Ο ασθενής ναρκούμενος κατά την διάρκειαν της εγχειρήσεως, ώστε να μην κάνη ούτε τας ανακλαστικάς αντιδράσεις που κάμνει το συμπαθητικόν και επειδή περί αντιδράσεως του συμπαθητικού πρόκειται, δεν έχομεν διάθεσιν να τας δεχθώμεν.
Ο Παπαδόπουλος πάει στο νοσοκομείο «η Ελλάς» ως χειρουργός.

Ως χειρουργοί είμεθα υποχρεωμένοι να εξουδετερώσουμε τους τιναγμούς και τους κραδασμούς που κάμνετε – οι δημοσιογράφοι – εις το χειρουργικό μας κρεβάτι, ως απαιτούντες να εκφράσετε ελευθέρως τας αντιλήψεις σας. Εν πάση περιπτώσει έχετε υποχρέωσιν να δεχθήτε τη σοβαρότητα της εγχειρήσεως και να μας βοηθήσετε.
Παπαδόπουλος, ιατρός της ασθενούς ελευθεροτυπίας.

Το σύστημά μας δεν είναι δικτατορικόν. Βεβαίως δεν είναι δημοκρατικόν υπό την τυπικήν έννοιαν της λέξεως. Ημπορούμεν να το αποκαλέσομεν μίαν πειθαρχημένην ελευθερίαν. Πιστεύω δε ότι ουδέποτε ο ελληνικός λαός είχε τοιαύτην πραγματικήν ελευθερίαν οίαν έχει σήμερον. Είναι ενθουσιασμένος ο ελληνικό λαός σήμερον.
Παττακός. Προς τους Γερμανούς παλαιούς πολεμιστές του Γ’ Ράιχ, του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. (αντιγραφή σχόλιου του Β.Β.)

Εργαζόμεθα ημείς δι’ εσάς.
Παττακός, προς μαθητές. Άρα, ορθώς οι μαθητές δεν εργάζονταν για τη χούντα.

Πρέπει να γνωρίζει η κυρία αυτή – Ελένη Βλάχου – ως και πας βρυκόλαξ του αμαρτωλού παρελθόντος, ότι παρήλθεν ανεπιστρεπτί η εποχή καθ’ ην… Με την κυρίαν ασχολούμαι άπαξ και τέρμα, έστω και προς απογοήτευσίν της.
Παττακός, θα διέπρεπε σήμερα στις κουτσομπολίστικες τηλεοπτικές εκπομπές ως κλαψομαρία.

Θα παρακαλέσω, στρατιωτικός ων, να μη με παρεξηγήσετε εάν σας ζητήσω αι εκδηλώσεις συμμετοχής εις τας εκφράσεις μου να είναι κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα, ώστε να μας δοθή ο χρόνος διά μίαν ανωτερότερην επαφήν επί του θέματος.
Παπαδόπουλος, σε μια σπάνια κρίση μετριοπάθειας κι εγκράτειας.

Έχω απόλυτον εμπιστοσύνην εις τον αιφνιδιασμό.
Ο Παπαδόπουλος εφορμά.

Πιστεύω ότι εις το σημείον αυτό θα αιφνιδιασθώ και εγώ ο οποίος χρησιμοποιώ τον αιφνιδιασμό.
Παπαδόπουλος, ως άνω.

Θα αναγνωρίσετε το «αλτ» της 21ης Απριλίου.
Παττακός. Το quo vandis όμως;

Έρμα, ως και υμείς καλώς γνωρίζετε διά τον άνθρωπον και διά πάσαν ομάδα ανθρώπων, αποτελεί ιδανικόν. Έχομεν απολέσει την δυνατότητα να διερωτηθώμεν ερματισμένοι και κατ’ ακολουθίαν ως ανερμάτιστοι έχομεν πλήρη αδυναμίαν να ορθοποδήσομεν.
Παπαδόπουλος, σε ένα ανερμάτιστο λόγο του προς φοιτητές.

Δεν είναι παραδεκτόν να καλούμεν 300 (σ.σ. τόινγκ!) νέους ορθίους επί τρεις ώρας δια να ακούσουν την διδασκαλία του καθηγητού, διότι βραδύτερον θα διαπορώμεν αδίκως διατί αυτοί οι νέοι, μη ευρίσκοντες κάθισμα εις την αίθουσαν, έφερναν από το σπίτι των καρεκλοπόδαρα διά να μας σπάσουν το κεφάλι.
Παπαδόπουλος, εξετάζων τα αίτια της… αναρχίας.

Η Ελλάς είναι χώρα ένδοξος. Χαρακτηρίζεται πτωχή. Δεν είναι πτωχή. Είναι πλουσία όσο έχει την δύναμιν και την κάμει πλουσία η ελληνική ψυχή, η ελληνική δύναμις.
Παπαδόπουλος, τα ακούς γενιά των 700€; Σκάστε λοιπόν.

Είναι ανάγκη να φύγωμεν από την νοοτροπίαν της προσφοράς των προς αποδημίαν εγκεφάλων και να έλθωμεν εις την νοοτροπίαν της προσφοράς επεξειργασμένης πνευματικής ύλης, την οποίαν εδώ θα παράγωμεν και από δω θα στείλωμεν να φωτίση και τον άλλον κόσμον.
Ο Παπαδόπουλος σε μάθημα κβαντικού αχταρμά προς… ατομικούς επιστήμονες!!

Η ζωή της Ελλάδος είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το υγρόν στοιχείον το οποίον την περιβάλλει εκ των τριών πλευρών.
Παττακός. Ποιητής εκ του φασιστοχοίρου.

Εκείνο που δεν επιτρέπεται να πράξωμεν είναι να μην πράξωμεν τίποτα.
Παπαδόπουλος, αμπελοφιλοσοφώντας εις τους πίδακας της φλογερής Επαναστάσεως.

Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το δυσκολώτερον έργον που ευρέθη παρά του ανθρώπου ποτέ επί της γης, υπήρξεν ανέκαθεν το έργο του χειρισμού των ανθρώπων.
Παπαδόπουλος, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι προφητεύει το δικό του τέλος.

Δεν σπαταλάμε τα χρήματα του Ελληνικού λαού εις εκλογάς, δια τούτο και περισσεύουν δια την εκτέλεσις έργων και δια το Δήμο Αθηναίων.
Παττακός, αποτιμώντας το «κόστος» της Επαναστάσεως.

Κηρύσσομεν την λήθην δια το παρελθόν.
Παπαδόπουλος, κάτι ήθελα να σχολιάσω τώρα και το ξέχασα…

Διότι, εάν κατ’ αυτήν την στιγμήν σας ερωτήση τις διατί περαιτέρω επιθυμείτε να ζήσετε, δεν θα έχετε απάντησιν.
Παπαδόπουλος, γενιά των 700€ την πατήσατε.

Δεν είμεθα σκανδαλοθηροί. Είμαστε εκκαθαρισταί κόπρου Αυγείου.
Παπαδόπουλος, σε μια σπάνια στιγμή αυτογνωσίας.

Είναι παραδεδεγμένον ότι διά την εξέλιξιν του ανθρώπου ο σπουδαιότερος παράγοντας είναι η εργασία. Δι’ υμάς μεγάλην σημασίαν έχει και η σιωπή.
Παττακός, ο κρυφός θαυμαστής του Μεγάλου Τιμονιέρη Μάο.

Ο δούλος δεν έχει την ευκαιρίαν να σκέφτεται. Οφείλει να εκτελή.
Παπαδόπουλος, σε σεμινάριο δημόσιων σχέσεων. Αλλά στο τέλος «δούλοι» εκτέλεσαν τη χούντα.

Κατά το σοφόν Πλάτωνα, δια πάντα ορθώς σκεπτόμενον άνθρωπον εκείνο το οποίο ενδιαφέρει δεν είναι το είδος του πολιτεύματος, αλλά οι άρχοντες.
Παττακός. Κατ’ αντιστοιχία, ΛΑ.Ο.Σ και Κολωνάκι.

Εμπρός, λοιπόν, ανάψατε τον φάρον του ανθρώπου διά να φωτίζεται το έδαφος του φυσικού χώρου. Φιλοσοφείτε. Φιλοσοφείτε ως Έλληνες.
Παπαδόπουλος, στους φοιτητές. Τότε, ο τσεκουράτος Μάκης Βορίδης ήταν ακόμα μαθητής του δημοτικού.

Έλθετε προς ημάς και θέσατε τι θέλετε. Εκ προοιμίου σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνηση θα σας το δώση.
Παπαδόπουλος. Όχι προς έλληνες πολίτες, αλλά τους «πατριώτες» εφοπλιστές.

(προς αγρότες) Ξετινάξατε τις δυνάμεις σας!
Παττακός. Καμπούμ.

Ανατάματε το υλικόν το οποίον χειρίζεσθε. Προσδιορίσατε τα λεπτά του σημεία και χειρισθήτε το υλικόν αυτό. Αποκαταστήσατε πλήρη ψυχικήν επαφήν μετά των φοιτητών. Κατ’ αυτόν το τρόπον να τους πάρετε τον εαυτό τους. Κύριοι, είναι ίσως το πλέον ευαίσθητον σημείον.
Παπαδόπουλος, παραδίδων μαθήματα μαύρης μαγείας σε καθηγητές πανεπιστημίου.

Οι διδάσκοντες εις το πανεπιστήμιον πρέπει να εγκαταλείψουν τον ρόλον του ερευνητού και του διδάσκοντος μίαν μέθοδον ή τον ρόλον της μεταδόσεως ωρισμένων επιστημονικών γνώσεων. Πρέπει να τεθούν οδηγοί του Έθνους. Οι καθηγηταί, όπως εις όλα τα προηγμένα κράτη, πρέπει να συγκροτούν ινστιτούτα εις τα οποία να μελετούν τα βασικά προβλήματα, μηδέ των προβλημάτων της εθνική αμύνης εξαιρουμένων και δι’ εκθέσεων να καθοδηγούν την πολιτείαν.
Παπαδόπουλος… και ΑΣΕΠ.

Είσθε η δημοσία υπαλληλία του ελληνικού λαού, είσθε οι γραμματιζούμενοι της γιαγιάς σας.
All time classic Παπαδόπουλος.

Μην ξεχνάτε τα λόγια που ακούτε από τις μανάδες σας και τις γιαγιάδες σας, μην ξεχνάτε πόσες φορές έχετε ακούσει αχ! να ήμουν κανά νέος. Οι ίδιες αυτές γυναίκες, όταν ευρίσκοντο εις την ηλικίαν σας, είχον το άγχος να φθάσουν το ταχύτερον εις το τέρμα. Μη κατέχεσθε από άγχος, θα φθάσετε εις τον σκοπόν σας, θα φθάσετε εις τον δρόμον σας, και, αλλοίμονον, θα φθάσετε εις το τέρμα.
Παπαδόπουλος, στους φοιτητές. Λίγο πριν το Πολυτεχνείο.

Ο Βασιλεύς εκήρυξε προχθές την έναρξιν του συνεδρίου ASTA.
…la vista baby. Ανακοίνωση για το βασιλικό αντιπραξικόπημα.

Εις ερώτησιν πως έφυγεν ο Βασιλεύς χωρίς να αντιληφθή η κυβέρνησις, ο κ. Παττακός είπεν: «Δεν παρακολουθήσαμεν τας κινήσεις του. Ήτο ελεύθερος όπως όλοι οι Έλληνες».
Κοκοκοκοκο…

Ο κ. Βιδάλης δεν ηυτοκτόνησε. Είναι υγιής και κρατείται με τους άλλους συλληφθέντες.
Παττακός. Ψιττακίζοντας.

Πρέπει να επανέλθει το ερυθρίασμα εις τα παρειάς των Ελλήνων, εάν θέλομεν να προκόψωμεν.
Παπαδόπουλος, προφανώς εννοούσε τα κωλομάγουλα.

Υπάρχουν δυστυχώς αφελείς οι οποίοι θεωρούν τον κομμουνισμόν δια της αριθμητικής ως αδύναμον να δημιουργήση κίνδυνον διά τους λαούς. Ο κομμουνισμός όμως ποτέ δεν μετράται διά της αριθμητικής. Μετράται διά της άλγεβρας.
Παπαδόπουλος, όταν του φεύγουν οι πόντοι φταίει η αριθμητική του μπακάλη.

Πολλά ήσαν τα ανθρωπόμορφα κτήνη, τα οποία οι ξένοι κομμουνισταί τα μετέβαλον εις ανθρωπόμορφα τέρατα.
Ο Παττακός ως φυσιογνωμιστής.

Φίλοι μου, το Καΐμακτσαλάν με τα δασωμένα στήθη του και αι καταπράσιναι πεδιάδες αι οποίαι ξεκινούν από τα υπωρείας του, με οδηγούν υποχρεωτικώς εις τον χώρον των εθνικών μας συμφερόντων.
Ο Παττακός έχει πονηρό μυαλό και δεν του φαινόταν.

Ημείς δεν αναγνωρίζομεν εις τους κομμουνιστάς πολιτικήν δραστηριότητα. Δια τούτο πλείστα των στελεχών του κομμουνιστικού κόμματος μετεφέραμεν εις την Γυάρον όπου τυγχάνουν ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως.
George Bush, Junior. Συγνώμη λάθος, Στυλιανός Παττακός.

Advertisements

6 thoughts on “Φλασιές στη χούντα

 1. Τώρα τα βλέπουμε και γελάμε…τότε όμως κάποιοι χειροκροτούσαν και άλλοι κρύβονταν.
  Εμένα με απασχολεί ποιοί χειροκροτούσαν.Δεν έκαναν «επανάσταση» ένας Παττακός και ένας Παπαδόπουλος μόνοι τους.Κάποιοι με την κατάλληλη εληνοχριστιανική παιδεία τους στήριξαν,τους έσφιγγαν το χέρι και τους είχαν κορνίζα στο σπίτι.Στη μεταπολίτευση βέβαια το παίζαν ότι δεν ήξεραν τί συνέβαινε ή υποστήριζαν (και υποστηρίζουν) ότι όλα είναι μια κομμουνιστική (μασονική/σιωνιστική κτλ) προπαγάνδα.
  Αυτοί ζουν και βασιλεύουν ακόμα και σήμερα.Ευτυχώς ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου.

  Καλό είναι αυτές οι εκφράσεις να υπάρχουν έτσι αναρτημένες να μην ξεχνάμε.

 2. Παράθεμα: buzz
 3. Απίστευτοι φασουλήδες, κατάφεραν και έβαλαν στον γύψο 8,8 εκ. Έλληνες της εποχής…

  Ίσως λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάς είναι κατά τι φαιδρή ως χώρα, να ήταν επόμενο να έχει και την πιο φαιδρή χούντα με τον ηλίθιο και τον πανηλίθιο…

  Πάρτε και ένα +Ιερόν βίδεον+ διλής μου κατασκευής για το χρόνια πολλά της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως…

 4. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία που έδωσες στο σημερινό μας δημοσίευμα. Δεν έχω το βιβλίο αλλά έχω φίλους που το έχουν.
  Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που καταγράφουν και άλλοι όπως εσύ που θυμούνται ή ξέρουν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s