Πώς να αντικρούσετε μια αίτηση διαζυγίου

Η ιστορία συχνά κρατά στις μνήμες της τους μεγάλους λόγους, πολιτικοστρατιωτικούς, ιστορικά τσιτάτα, εγχάρατα εμβληματικά κείμενα σε μάρμαρο, άρθρα που προκάλεσαν ακόμη και πτώσεις κυβερνήσεων, κοτσάνες δημοσίων προσώπων, φιλοσοφικές αποστροφές και νομικά κείμενα που ο πειστικός λόγος τους είναι ικανός να καταρρεύσει κάθε λογικό σύστημα αξιών. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και το παρακάτω απόσπασμα που παραθέτω ως ένα σπανιότατο δείγμα της θεματολογίας του.
Πριν από κάποιους μήνες, έπεσε στα χέρια μου από έναν γνωστό μου το απίστευτο κείμενο. Ο συντάκτης του, που έχει αποδημήσει προ πολλών ετών, είχε την ατυχία (ή μάλλον την ευτυχία όπως θα δείτε παρακάτω) να υποχρεωθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες της συζύγου του στην αίτηση διαζυγίου προς τον οποίο και υπέβαλλε. Η ροή και η ποιότητα της γλώσσας του κειμένου μαρτυρά έναν θαυμάσιο συγγραφικό ταλέντο, μια πρόσμιξη ύφους του σουρεαλιστή ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκου με την καλαίσθητη ειρωνία του Εμμανουήλ Ροΐδη. Για την ιστορία, αγνοώ το αποτέλεσμα της διαμάχης και δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η μεταγραφή στην ηλεκτρονική μορφή από το έντυπο(κομμένο απόκομμα παλιάς εφημερίδας που δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω – πιθανόν από το Βήμα) ανήκει στον παρόντα συντάκτη και σας πληροφορώ ότι ήταν εξαιρετικά κοπιώδης λόγω της κακής φωτοτυπικής μεταφοράς.

Η αντίδικος διατείνεται ότι είμαι ανίκανος προς συνουσίαν. Μένω κατάπληκτος προς τοιούτου ισχυρισμού της. Τι κατά την πενταετή συμβίωσίν μας εγένετο; Βεβαίως, εντόνον αποστροφήν, ακατανίκητον απέχθεια ησθανόμην δι’ αυτήν, ως εκ της φρικαλέας δυσμορφίας της, της πρωτοφανής σμαρδαλεότητός της, ελλείψεως παντελούς θηλυκότητος. Πλαδαραί σάρκαι, προκρεμάμενοι, επιμεμηκυνμένοι μαστοί και λιπόσαρκοι μαστοί, αντιαισθητικαί διαπλάσεις της κατά τα γεννητικά όργανα, αήδεις εμφανίσεις της κατά την λεκάνη της, ρικνώσεις και γωνιώσεις κατά τα μέρη ένθα καμπυλότητας αι ομαλώς διαπεπλασμέναι εμφανίζουσιν, απώθουν εμέ από ταύτης ή με εκράτουν αδιάφορον ως προς την σαρκικήν μίξιν μου μετ’ αυτής. Παρά ταύτα όμως, ασκών επιβολήν επ’ εμού και ιθυνομένην έτι συναισθηματικότητά μου και οργασμικότητά μου και στυτικότητά μου, συνευρισκόμεην μετ’ αυτής εκ συζυγικού καθήκοντος. Είναι αύτη φρικτής κακομορφίας πρόσωπον και καθίσταται έτι αποκρουστικοτέρα όταν γελά ή μειδιά, έντονος δε αηδία καταλαμβάνει πάντ άνδρα πλησιάζοντα αυτήν, ως εκ της αφορήτου κακοσμίας ην αναδίδει, λόγω του ότι δεν τηρεί καθαριότητος κατά το σώμα της καθολικώς ή μερικώς και λόγω πλημμελούς λειτουργίας των της βιολογίας της και της φυσιολογίας της ως γυναικός. Συνεπώς, πας ανήρ και ο νεότατος και ο εμβλητικώτερος και ο επαναληπτικότερος απροθύμως θα περιεπτύσσετο ταύτην.

Κατά την διάρκεια της ερωτικής περιπτύξεώς μας ουδεμία διάκρισις των σταδίων της σαρκικής μείξεως υφίστατο. Προηδονισμοί, ανώτατοι εκ της αποκορυφώσεως της λαγνείας, εκ του αφροδισίου, κατά την εκσπερμάτωσιν σπασμού, ηδονισμοί και ευφροσύνωσις των ***** (δυσανάγνωστη γραφή) ουδόλως διεχωρίζοντο. Ετέλουν υπό κατακυριευτικότητα, εις ην αυθυπεβαλλόμην, ερωτικής αυταπάτης δια να εξικνούμαι εις το επίτευγμα της συνουσίας μετ’ αυτής. Εν ερωτική μεταστάσει ετέλουν όταν τη σύζυγό μου περιεπτυσσόμην. Εν μεταστατικότητι ψυχική δι’ αναπολήσεων μετηγόμην όταν εις αυτήν κατά φύλον εδιδόμην. Εν τη φαντασία, εμού του δεινοπαθούντος αισθητικώς, αισθησιακώς και αισθαντικώς κατά τας ώρας των τοιούτων περιπτύξεων, πτερουγιστικώς περιίπταντο τρυφηλαί ενοράσεις, λάγνοι οπτασιασμοί και ράστωνες θεάσεις, ξένων ωραίων ή υποφερτών τουλάχιστον γυναικών, δι’ ων το θυμικό μου επληρούτο και διεθρύπτετο η δι’ εναγκαλιστικότητας περιπτυκότητας διάθεσίς μου και ούτω επετύγχανον την μετ’ αυτής συνουσίαν. Και όταν μεν διαχαλάρωσις του ευκυβερνήτου του είναι μου εκ της ερωτικής μέθης και εκ των φαντασιώσεών μου μοι επήρχετο ευεπηρέαστον μου το ψυχικόν και το αισθησιακόν εν εκδηλώσεσιν αυτοσαγήνης, ανευεπίφορον και ***** (δυσανάγνωστη γραφή) και ερρεπές εις αυθορμητισμούς εξ ωθήτρων αποκορυφωμένης λαγνείας και αποχαλινωμένης ερωτικής κορυβαντιάσεως καθίστατο, δεν είχα συναίσθησιν της πραγματικότητος και μετηρσιόμην αισθησιακώς δια των φαντασιώσεών μου, δια διακεκομμένων στοναχών ψιθυριστί, μερμηρυστί, υπό τον θαριστί και ψέλλιστι τα ονόματα των γυναικών μετά των οποίων, κατά τας ψευδαισθήσεις μου, εφανταζόμην ότι συνευρισκόμην.

Μετά τη λήξιν όμως του εναγκαλισμού μας, επανερχόμενος εις την πραγματικότητα, φρικτήν, φρικώδην, φρικαλέαν, φρικιαστικήν μεταμέλειαν ησθανόμην και καταταλαιπωρήσεις και καταδεινοπαθήσεις, καταβασανίσεις και κατατυραννήσεις αισθησιακού χαρακτήρος απερίγραπτους εδοκίμαζον. Αθελήτως μου, αυτοβουλήτως μου, ασυναισθήτως μου και ανεπιγνώτως μου εξέσπων εις αυτοονειδισμούς μου, αυτοχλευασμούς μου, αυτολοιδορίας μου, αυτομυκτηρισμούς μου, αυτοεμπαιγμούς μου, αυτοπεριγέλωτάς μου, αυτοσκώμματά μου και αυτοειρωνίας μου, δια την άκραν καταβίβασίν μου εξικνουμένη μέχρι του να άγομαι κατά τη συζυγικήν μου περίπτυξίν μας εις το να κλείω τους οφθαλμούς μου και να άπτω νοερώς την σύζυγόν μου εντός της ιδίας της αγκάλης. Εγώ δε όστις ως εκ της ζηλευτής των σωματικών και πνευματικών μου δυνάμεων ετέλουν εν συνεχή αειστυσία, όπερ προσμαρτυρεί αδιατάρακτον ισόρροπν κατάστασιν του ψυχικού και πνευματικού μου κόσμου να καταπίπτω ενίοτε εις το κατάντημα της αστυσίας, επί το θεάματι της εμφανίσεως ταύτης εν *****(δυσανάγνωστη γραφή) κατά τας οποίας της πάσα υποφερτή γυνή θυέλλωσιν οργασμού προκαλεί εις τους άνδρας και ακατασίγαστον, ακατεύναστον, ακαθυπότακτον και ακαταπράυντον έφεσίν τω προς έργω εράν τοις γιγαντοί.

Μένω ενεός προ του ισχυρισμού της αντιδίκου ότι οραματίζομαι φαντάσματα, συνομιλώ με νεκρούς και επικοινωνώ με πνεύματα. Είναι και τούτο μια απόδειξις της ψυχασθενείας της. Εμβρόντητος αλλά και φαιδρυνόμενος και ιλαρούμενος ανεγιγνώσκω τα γραφόμενά της ταύτα. Ακροτάτης ανισορροπίας, αλλά και εντονωτάτης ψυχοπαθείας είναι αύτη. Αποδίδει εις εμέ εκείνα εξ ων κατατρύχεται αύτη. Προληπτική, ιδεόληπτος, μυστικοπαθής και μοιρολάτρις είναι αύτη, επιζητούσα δια προοιωνισμών να μαντεύη τα συμβησόμενα και επιδιώκουσα δια μαγγανειών και μαγειών να αποτρέψη κατά τας φαντασιώσεις της επαπειλούμενα και κατά τας αυταπάτας της επερχόμενα δήθεν: Συνθέτει παντοειδή κατασκευάσματα εξ ενοργανικών και ανόργανων ουσιών δι’ επιζυμώσεων και προσμίξεων και συμπλέξεων και δια των περιέργων και παραδόξων «μαγικών» τούτων επεζήτει, ως επίστευε, δια βασκανίας και με το «δέσιμο» να προξενήση κακόν εις εμέ. Εφρόνει ότι ηδύνατο δια τούτων ενεργειών της, ουσών και αντιθρησκευτικών, να επρεάση την τύχην, την μοίραν, την ειμαρμένην. Εθετεν εις την κλινοστρωμνήν μου παντοειδή πράγματα, τεμάχια υφάσματος κλπ «μιλημένα» ή «διαβασμένα» όπως έλεγε, συνθέσεις εκ των πλέον περιέργων και ανομοίων ποικιλιών, ακόμη και τεμάχια δερμάτων ή ουρών ερπετών, επρόφερε ακαταλήπτους λέξεις, εξεστόμει ανάρθρους φθόγγους, εκστασιάζετο κατά φευγαλέας απογείους μετακοσμίους ενοράσεις της και θεάσει της αποκρυφιστικών οπτασιασμών της και επεκαλείτο διάφορα «τέρμινα» των τυχοσκόπων, οιωνοσκόπων, παλαμοσκόπων, κιαθιοσκόπων και προγνωστριών της μοίρας.

Ως εκ της ηλικίας μας πάππος και μάμμη έδει να είμεθα και ουχί να ασχολούμεθα με την έρευνα των επιδόσεών μου εις σεξουαλικά πρωταθλήματα, τα οποία εις νέους έχοντας το εν τρίτο της ηλικίας μας, προσήκουσιν και προσηδιάζουσιν. Και ταύρος εάν επλησίαζεν ανήρ τις την γυναίκαν ταύτην, εις λαγόν θα μετεβάλλετο δια της προτροπάδην φυγής του προ του θεάματος όπερ εν ατημελησία εμφανίζει.

Διά ταύτα αιτούμαι ότι και ανωτέρω.
Εν ……. τη 10 Μαΐου 198…

Advertisements

2 thoughts on “Πώς να αντικρούσετε μια αίτηση διαζυγίου

  1. Εκτός των άλλων το κείμενο αυτό είναι και θησαυρός λέξεων…
    Εντύπωση μού έκανε η λέξη «αειστυσία». Δεν ξέρω αν υπάρχει στα λεξικά αλλά είναι πολύ ευρηματική.

  2. Φοβερός ο τυπάς!
    Σημείωσα «..των τυχοσκόπων, οιωνοσκόπων, παλαμοσκόπων, κιαθιοσκόπων..» υποθέτω ότι κιαθιοσκόποι είναι οι καφετζούδες, αλλά μπορεί να λανθάνω πάλι.. 😉

    Το κείμενο είναι εκπληκτικό!
    Κρίμα που δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s